top of page

【玄關/客廳整理案例】

20201211
整理時數:約5.5小時/單人
20201027
整理時數:約4小時/雙人
20200925 張小姐01.jpg
整理時數:約5小時/雙人
20200703 陳小姐03.jpg
整理時數:約4小時/雙人
20200309 林小姐02.jpg
整理時數:約5.5小時/雙人
20200303 吳小姐01.jpg
整理時數:約6小時/單人
20200118-19 葉小姐01.jpg
整理時數:約6小時/單人
20191103、09 施小姐01.jpg
整理時數:約6小時/單人
20190616 黃小姐01.jpg
整理時數:約6小時/單人

-收納整理教學

-無痕生活提案

-整理師

【廚房/餐廳整理案例】

20210602 王小姐01.jpg
整理時數:約6.5小時/單人
20191011-12 葉小姐02.jpg
整理時數:約5小時/單人
20180707-08 陳小姐01.jpg
整理時數:約8小時/單人

【臥室整理案例】

20220418-19 吳小姐01.jpg
整理時數:約8小時/單人
Yellow Couch
整理時數:約?小時/單人
Yellow Couch
整理時數:約?小時/雙人
20210309 汪小姐01.jpg
整理時數:約8小時/三人
20210201 楊小姐01.jpg
整理時數:約10小時/單人
20200805 沈小姐01.jpg
整理時數:約3.25小時/雙人
20200802 邱小姐01.jpg
整理時數:約7.25小時/雙人
20200607 李小姐01.jpg
整理時數:約5.5小時/單人
20200409 黃先生01.jpg
整理時數:約2小時/雙人
20191021 李小姐01.jpg
整理時數:約6小時/單人
20190925 羅小姐01.jpg
整理時數:約8小時/單人
20190907-08 葉小姐03-1.jpg
整理時數:約4小時/單人
20190811 游小姐01.jpg
整理時數:約6.5小時/單人
20190303 劉小姐01.jpg
整理時數:約5小時/單人
20190224 張小姐03.jpg
整理時數:約4小時/單人

【書房整理案例】

20210313 林先生01.jpg
整理時數:約6.5小時/單人
20201224 周小姐01.jpg
整理時數:約4小時/雙人
20201105 鄭小姐02.jpg
整理時數:約5.5小時/雙人
20200605 歐小姐01.jpg
整理時數:約3.25小時/雙人
20191011-12 葉小姐04.jpg
整理時數:約6小時/單人
Yellow Couch
整理時數:約?小時/單人

【陽台整理案例】

20180526 陳小姐01.jpg
整理時數:約1小時/單人
Yellow Couch
整理時數:約?小時/單人
Yellow Couch
整理時數:約?小時/單人

【兒童房整理案例】

20210929 郝先生01.jpg
整理時數:約3.5小時/單人
20200330 石小姐02.jpg
整理時數:約4小時/雙人
20190907-08 葉小姐02.jpg
整理時數:約6小時/單人

【衣櫥/更衣間整理案例】

20200305 吳小姐00.jpg
整理時數:約3小時/單人
20191105 俞小姐01.jpg
整理時數:約8小時/單人
20190114 沈小姐01.jpg
整理時數:約6小時/單人

【倉庫/儲藏室整理案例】

20210601 王小姐01.jpg
整理時數:約6小時/單人
20200818 蔡小姐02.jpg
整理時數:約6小時/雙人
20200310 吳小姐00.jpg
整理時數:約6小時/單人

【套房整理案例】

20210202 蕭小姐01.jpg
整理時數:約5.25小時/單人
20200505 黃小姐02.jpg
整理時數:約3小時/雙人
20190717-18 林小姐01.jpg
整理時數:約9小時/雙人
20190113 呂小姐03.jpg
整理時數:約6小時/單人
20180506 高小姐02.jpg
整理時數:約9小時/單人
Yellow Couch
整理時數:約?小時/單人

【團隊專案-搬家前打包+搬家後定位整理案例】

Yellow Couch
整理時數:約1.25小時/五人
Yellow Couch
整理時數:約?小時/?人
Yellow Couch
整理時數:約?小時/?人
Yellow Couch
整理時數:約3.5小時/五人
Yellow Couch
整理時數:約?小時/?人
Yellow Couch
整理時數:約?小時/?人
20220409 洪小姐01.jpg
整理時數:約6小時/三人
20210526 蔡小姐01.jpg
整理時數:約5小時/五人
20200417 高小姐02.jpg
整理時數:約4.5小時/雙人
Yellow Couch
整理時數:約7.25小時/六人
20210605 蔡小姐01.jpg
整理時數:約7.5小時/五人
20200418 高小姐01.jpg
整理時數:約4.5小時/三人

【團隊專案-商用空間/倉儲整理整理案例】

20201104 周小姐01.jpg
整理時數:約8.5小時/四人
Yellow Couch
整理時數:約?小時/單人
Yellow Couch
整理時數:約?小時/單人
bottom of page